Polityka Prywatności Agencji Marketingowej SMG

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług agencji marketingowej SMG poprzez stronę internetową.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest agencja marketingowa SMG, kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: s.krzyzanowski.smg@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 692 480 118.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane w celu:

  • Nawiązania kontaktu z klientem,
  • Odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularze kontaktowe.

4. Zakres przetwarzanych danych

Agencja marketingowa SMG przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu.

5. Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do:

  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • Żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany przepisami prawa.

8. Środki bezpieczeństwa

W celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem, agencja marketingowa SMG stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie komunikacji za pomocą protokołu SSL.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

Agencja marketingowa SMG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani drogą mailową lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej agencji.

10. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: s.krzyzanowski.smg@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 692 480 118.